You have (1) message from us. Please click below to open it.#91370804

Started by IHateScams, Nov 23, 2022, 11:32 AM

Previous topic - Next topic
From: [email protected]zreoopynbaoaab.lfvbzsaenrsubzwgfewfrcxhxrzogb.COM <[email protected]zreoopynbaoaab.lfvbzsaenrsubzwgfewfrcxhxrzogb.COM> on behalf of Order-ID#91370804 <[email protected]>
Sent: 23 November 2022 08:56
To:
Cc:
Subject: You have (1) message from us. Please click below to open it.#91370804
 
O̲r̲d̲e̲r̲ INCS24334477       
                       
Y̲o̲u̲r̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e̲ ̲i̲s̲ ̲h̲e̲l̲d̲ ̲i̲n̲ ̲o̲u̲r̲ ̲w̲a̲r̲e̲h̲o̲u̲s̲e̲     
                       
Y̲o̲u̲ ̲h̲a̲v̲e̲ ̲(̲1̲)̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e̲ ̲w̲a̲i̲t̲i̲n̲g̲ ̲f̲o̲r̲ ̲y̲o̲u̲ ̲i̲n̲ ̲o̲u̲r̲ ̲w̲a̲r̲e̲h̲o̲u̲s̲e̲,̲ ̲r̲e̲a̲d̲y̲ ̲f̲o̲r̲ ̲d̲e̲l̲i̲v̲e̲r̲y̲.̲̲U̲s̲e̲ ̲y̲o̲u̲r̲ ̲o̲r̲d̲e̲r̲ ̲n̲u̲m̲b̲e̲r̲ ̲t̲o̲ ̲t̲r̲a̲c̲k̲ ̲a̲n̲d̲ ̲r̲e̲c̲e̲i̲v̲e̲ ̲y̲o̲u̲r̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e̲!̲

http://dreamfashiongreen.com/s5r2.7s617tyEX7230.phtml?aANNYkIdPPMUQ=nNZpWINEbLEnO109oroy0209gd01ffp6011g7090ss12jw7kvm
                       
O̲r̲d̲e̲r̲ ̲n̲u̲m̲b̲e̲r̲                            D̲e̲l̲i̲v̲e̲r̲y̲
___________             _____________
O̲r̲d̲e̲r̲ ̲I̲N̲C̲S̲24334477CA                  E̲x̲p̲e̲c̲t̲e̲d̲ ̲d̲e̲l̲i̲v̲e̲r̲y̲: ~ 1̲-̲2̲ ̲d̲a̲y̲s̲
                       
                       
P̲r̲o̲d̲u̲c̲t̲                    N̲a̲m̲e̲        Q̲u̲a̲n̲t̲i̲t̲y̲                P̲r̲i̲c̲e̲
               
W̲e̲i̲g̲h̲t̲:̲                   XXXX                 1                  U̲n̲k̲n̲o̲w̲n̲
5̲5̲0̲ ̲g̲r̲a̲m̲s̲                                     
                       
                       
R̲e̲c̲e̲i̲v̲e̲ ̲t̲h̲e̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e
http://dreamfashiongreen.com/s5r2.7s617tyEX7230.phtml?aANNYkIdPPMUQ=nNZpWINEbLEnO109oroy0209gd01ffp6011g7090ss12jw7kvm

U̲n̲r̲e̲g̲i̲s̲t̲e̲r̲ ̲h̲e̲r̲e̲:̲
http://dreamfashiongreen.com/s5r2.7s617tyEX7230.phtml?aANNYkIdPPMUQ=nNZpWINEbLEnO109oroy0209gd01ffp6011g7090ss12jw7kvm

out here

http://dreamfashiongreen.com/s5r2.7s617tyEX7230.phtml?aANNYkIdPPMUQ=nNZpWINEbLEnO109oroy0209gd01ffp6011g7090ss12jw7kvm

From: [email protected]eiopxqiikntqux.jybircathrgdhalbkpcqhgspsjxean.COM <[email protected]eiopxqiikntqux.jybircathrgdhalbkpcqhgspsjxean.COM> on behalf of Playstation6--ID#06626223 <[email protected]>
Sent: 27 November 2022 04:48
Subject: You have (1) message from us. Please click below to open it.#06626223
 
O̲r̲d̲e̲r̲ INCS81472713       
                       
Y̲o̲u̲r̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e̲ ̲i̲s̲ ̲h̲e̲l̲d̲ ̲i̲n̲ ̲o̲u̲r̲ ̲w̲a̲r̲e̲h̲o̲u̲s̲e̲     
                       
Y̲o̲u̲ ̲h̲a̲v̲e̲ ̲(̲1̲)̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e̲ ̲w̲a̲i̲t̲i̲n̲g̲ ̲f̲o̲r̲ ̲y̲o̲u̲ ̲i̲n̲ ̲o̲u̲r̲ ̲w̲a̲r̲e̲h̲o̲u̲s̲e̲,̲ ̲r̲e̲a̲d̲y̲ ̲f̲o̲r̲ ̲d̲e̲l̲i̲v̲e̲r̲y̲.̲̲U̲s̲e̲ ̲y̲o̲u̲r̲ ̲o̲r̲d̲e̲r̲ ̲n̲u̲m̲b̲e̲r̲ ̲t̲o̲ ̲t̲r̲a̲c̲k̲ ̲a̲n̲d̲ ̲r̲e̲c̲e̲i̲v̲e̲ ̲y̲o̲u̲r̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e̲!̲

http://dreamfashiongreen.com/qe1AW3.U7ObhIMlQ4.phtml?fqBaopZKBrzEQ=uQzVStoSvUTJW109oroy0209s901ffo0011g7090ss12k57kvm
                       
O̲r̲d̲e̲r̲ ̲n̲u̲m̲b̲e̲r̲                            D̲e̲l̲i̲v̲e̲r̲y̲
___________             _____________
O̲r̲d̲e̲r̲ ̲I̲N̲C̲S̲81472713CA                  E̲x̲p̲e̲c̲t̲e̲d̲ ̲d̲e̲l̲i̲v̲e̲r̲y̲: ~ 1̲-̲2̲ ̲d̲a̲y̲s̲
                       
                       
P̲r̲o̲d̲u̲c̲t̲                    N̲a̲m̲e̲        Q̲u̲a̲n̲t̲i̲t̲y̲                P̲r̲i̲c̲e̲
               
W̲e̲i̲g̲h̲t̲:̲                  XXXXX                1                  U̲n̲k̲n̲o̲w̲n̲
5̲5̲0̲ ̲g̲r̲a̲m̲s̲                                     
                       
                       
R̲e̲c̲e̲i̲v̲e̲ ̲t̲h̲e̲ ̲p̲a̲c̲k̲a̲g̲e
http://dreamfashiongreen.com/qe1AW3.U7ObhIMlQ4.phtml?fqBaopZKBrzEQ=uQzVStoSvUTJW109oroy0209s901ffo0011g7090ss12k57kvm

U̲n̲r̲e̲g̲i̲s̲t̲e̲r̲ ̲h̲e̲r̲e̲:̲
http://dreamfashiongreen.com/qe1AW3.U7ObhIMlQ4.phtml?fqBaopZKBrzEQ=uQzVStoSvUTJW109oroy0209s901ffo0011g7090ss12k57kvm

out here

http://dreamfashiongreen.com/qe1AW3.U7ObhIMlQ4.phtml?fqBaopZKBrzEQ=uQzVStoSvUTJW109oroy0209s901ffo0011g7090ss12k57kvm